HU_mini.gifÁllásajánlatok
Hírek:
9001_2009-2.bmp


Cégünk informatikai rendszerének kifejlesztője a Béker-Soft International Kft.
Egészségpénztári partnerek listája
MAMMA KLINIKA RT. BETEGTÁJÉKOZTATÓJAAz egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza többek közt a betegek jogait és kötelezettségeit.
Betegjogok:
 • az egészségügyi ellátáshoz való jog (tv. 6 §)
 • az emberi méltósághoz való jog (tv. 10 §)
 • a kapcsolattartás joga (tv. 11 §)
 • a tájékoztatáshoz való jog (tv. 3 §)
 • a cselekvőképes beteg joglemondása a tájékoztatásról (tv. 14 §)
 • az önrendelkezéshez való jog (tv. 15 §)
 • a beavatkozásokba történő beleegyezés joga (tv. 17-19 §)
 • az ellátás visszautasításának joga (tv. 20-21 §)
 • az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (tv. 21 §)
 • az orvosi titoktartáshoz való jog (tv. 25 §)
 • a beteg jogainak érvényesítése (tv. 28 §)
 • a beteg panaszainak kivizsgálása (tv. 29 §)
Az új törvényi szabályozás szerint a betegjogok széles körű biztosítása szembetűnő, ezek közül is a legfontosabbak, amelyek a járóbeteg ellátás során figyelembe veendők:
 • Az egészségügyi ellátáshoz való jogon belül kiemelt jelentőséggel bír az emberi méltósághoz való jog. Ez megnyilvánul a személyes szabadság korlátozásának pontos körülírásában, a szeméremérzetre tekintettel végzendő cselekmények szabályozásában.
 • A tájékoztatáshoz való jog lehetőséget ad arra, hogy a beteg igen részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotára vonatkozóan valamint a lehetséges vizsgálatokról, beavatkozásokról, következményekről.
 • Az önrendelkezés joga biztosítja a beteg számára, hogy kivizsgálását, kezelését érintő továbbá intenzív beavatkozáshoz kapcsolódó döntésekben részt vegyen.
 • Nagyon fontos jogosultság az ellátás visszautasításának joga. Ezt a jogát a beteg a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, a törvényben előírt módon gyakorolhatja. A vizsgálat folyamatát illetve annak folytatását bármikor visszautasíthatja. Erről a döntéséről írásban kell nyilatkoznia.
 • Új lehetőség a beteg számára a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatok megismerése, arról tájékoztatás kérése. Fontos szabály, hogy az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató rendelkezik, míg az abban szereplő adatokkal a beteg rendelkezik.
 • A beteg egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kérhet.
 • A beteg úgy is rendelkezhet, hogy az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott és írásban felhatalmazott személy a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba betekinthet, ill. az abban foglaltakról másolatot készíttethet.
 • A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, ill. kit zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog a törvényben meghatározott esetben nem köti az orvost. Ilyen körülmény lehet pl. mások életének, testi épségének és egészségének a védelme.
 • A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál ill. fenntartójánál panaszt tenni.
 • A betegjogok gyakorlásának módját a MaMMa Klinika Rt. Házirendje szabályozza, mely a rendelő várójában van kifüggesztve.
A beteg kötelezettségei:
A tv. 26 és 27 §-a határozza meg.

A beteg fő kötelezettsége tiszteletben tartani az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó jogszabályokat, az intézményi rendet, valamint más betegek jogait. Ilyen kötelezettségek:
 • Együttműködni a MaMMa Klinika Rt. egészségügyi és adminisztratív dolgozóival.
 • Tájékoztatást adni mindarról, amely a kórisme megállapításához, az esetleges beavatkozások elvégzéséhez szükséges, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer- vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről és az erre vonatkozó leleteit bemutatni.
 • Tájékoztatást adni mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen fennálló fertőző betegségeiről, stb.
 • Jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
Jelen tájékoztatás csak körvonalakban ismerteti a betegjogokat és kötelezettségeket. Ezen tájékoztató figyelemfelhívás annak érdekében, hogy a MaMMa Klinika Rt. rendelőjét felkereső betegek tudjanak élni törvény adta jogaikkal.
Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályait a 117/1998 (VI. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.
A rendelő munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a betegjogok maradéktalanul érvényesüljenek.

Budapest, 1998. július 1.


Dr. Péntek Zoltán
elnök-igazgató, szakfőorvos
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.